Kursplan för

Industriella separationsprocesser
Industrial Separation Processes

KETN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-pt, K4-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten ingenjörsmässiga verktyg för att kunna designa industriella separationsprocesser för produktion av kemiska, biologiska och tekniska produkter med hänsyn till produktivitet, produktkvalitet och energieffektivitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

erhålla fördjupad kunskap inom transportprocesser och fasjämvikter och hur detta påverkar designen av olika separationsprocesser samt hur dessa optimalt skall integreras med andra komponenter i en industriell process.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring ett antal tema som vart och ett innehåller olika moment som föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och beräkningsuppgifter/datorlaborationer. I kursen ingår ett antal obligatoriska industrilaborationer.

Fördjupning sker inom området transportprocesser och analogin mellan impuls-, värme- och massöverföring samt inom området fastjämvikter. Dessa grundläggande kunskaper används för att dimensionera separationsprocesser som absorption, destillation och indunstning. Vid industrilaborationer görs de studerande förtrogna med industriell problematik och ingenjörsmässiga metoder. Moderna beräkningsverktyg används i beräknings- och övningsuppgifter. Särskild hänsyn tas till miljöproblematiken för de olika separationsprocesserna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett antal beräkningsuppgifter och industrilaborationer.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Obligatoriska beräkningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av beräkningsuppgifter och industrilaborationer. Delmomentet omfattar: Beräkningsuppgifter inom massöverföringstal och fasjämvikter och industrilaborationer inom t.ex. indunstning och/eller torkning.
Kod: 0212. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF10 Separationsprocesser, eller KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: KAT051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Stig Stenström, Stig.Stenstrom@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketn05/