Kursplan för

Bioteknik, projekt
Biotechnology, Project

KBTA01, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

projekt: råvara, reaktor, reaktion, produkt, energi, miljö och hållbar bioteknisk produktion

studiebesök

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter. Muntliga presentioner. Aktivt deltagande. Obligatorisk brandutbildning.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KKKA01, KKKA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KKKA05