Kursplan för

Inledande biokemi
Introduction to Biochemistry

KBKA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar upp:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Bülow, leif.bulow@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/kbka01.html