Kursplan för

Cellbiologi
Cell biology

KBK070, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: B3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge god kännedom om de basala molekylära mekanismerna i en levande cell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

sammanställa en skriftlig rapport i ett centralt område av cellbiologin baserad på individuellt sammanställda artiklar

Kursinnehåll

Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport av en individuell litteraturuppgift samt skriftlig tentamen. Godkänd laborationsrapport krävs.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Cellbiologi, teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport av en individuell litteraturuppgift samt skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.
Kod: 0205. Benämning: Cellbiologi, laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Upprening av eukaryot DNA.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBK020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof Olof Olsson,
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se