Kursplan för

Genteknik
Gene Technology

KBK041, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Huvudområde: Bioteknik.
Obligatorisk för: B3
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att den enskilda studenten självständigt och kritiskt skall förstå vilka möjligheter och begränsningar det finns inom den moderna DNA-teknologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen behandlar bakteriers, jäst-, växt och animalcellers genetiska och fysiologiska förutsättningar för genmodifiering. Speciell vikt läggs vid tillämpningar inom kemiteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Laborationskursen tar upp de vanligaste momenten inom gentekniken som t.ex. isolering och kartläggning av DNA, DNA sekvensering, PCR, vektorkonstruktioner, transformationsmetoder och hybridiseringstekniker.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs, godkänd muntlig presentation av en litteraturuppgift och skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Genteknik, teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig presentation av en litteraturuppgift och skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen behandlar bakteriers, jäst-, växt och animalcellers genetiska och fysiologiska förutsättningar för genmodifiering. Speciell vikt läggs vid tillämpningar inom kemiteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.
Kod: 0205. Benämning: Genteknik, laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationskursen tar upp de vanligaste momenten inom gentekniken som t.ex. isolering och kartläggning av DNA, DNA sekvensering, PCR, vektorkonstruktioner, transformationsmetoder och hybridiseringstekniker.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se
Kursansvarig: Dr. Maurizio Bettiga, Maurizio.Bettiga@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se
Övrig information: Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för Teknisk mikrobiologi och Tillämpad biokemi.