Kursplan för

Innovationsteknik
Innovation Engineering

INTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, I4-ai
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en fördjupad förståelse för hur innovationer av såväl teknisk som social karaktär skapas. Kursen berör design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska), med ett särskilt fokus på metoder, verktyg och strategier för innovationsprocessens tidiga faser. Kursen ämnar till att utveckla deltagarnas innovationsförmåga utifrån ett integrerat innovationsperspektiv, där kursdeltagarna får såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet av exempelvis behovs- och kravanalys, trend- och möjlighetsanalys, affärs- och värdemodellering, samt koncept- och prototypgenerering. Genom behovsmotiverade projekt med förankring i näringslivet kommer kursdeltagarna att skapa konceptuella lösningsförslag och utvärdera dessa med avseende på genomförbarhet, åtråvärdhet och kommersiell gångbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Genom behovsmotiverade projekt med förankring i näringslivet kommer kursdeltagarna att skapa konceptuella lösningsförslag och utvärdera dessa med avseende på genomförbarhet, åtråvärdhet och kommersiell gångbarhet

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: 1) Projektarbete som genomförs i grupp om 3-4 studenter och rapporteras skriftligen och muntligen. 2) Individuell skriftlig rapport som diskuterar insikter och slutsatser från projekt, föreläsningar och seminarier utifrån kurslitteraturen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Innovationsteknik: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Gruppbedömning.
Kod: 0212. Benämning: Innovationsteknik: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell bedömning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Larsson, andreas.larsson@design.lth.se
Hemsida: http://www.innovationengineering.lth.se/