Kursplan för

Industridesignprojekt III
Industrial Design Project III

IDEN25, 20 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

- Fördjupning inom det valda ämnesområdet.

- Genomförande av ett omfattande projekt inom industridesign, om möjligt i grupp.

- Vid behov, samarbete med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller externa partner.

- Vidareutveckling av analytiskt och kritiskt tänkande samt estetiska färdigheter och individuella uttrycksmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Uppvisa fördjupad kännedom om terminologi och utvecklingstendenser samt aktivt deltagande i aktuell debatt inom det valda fördjupningsområdet – allt i relation till ämnesområdet industridesign.

- Uppvisa förmåga att skriva en instruktion, lägga upp en projektplan och följa projektets utveckling; effektivt genomföra en fullständig designprocess, från idéskapande till presentation av färdig produkt, och vid behov ingripa i projektets gång.

- Uppvisa förmåga att bedriva fördjupad forskning, utvärdera och reflektera över resultaten inom ramen för det valda ämnesområdet samt effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

Kursinnehåll

- På grundval av kunskaper och erfarenheter från Industridesign, projekt II, ska studenten nå teoretisk och praktisk behärskning av det valda ämnesområdet.

- Studenten ska utveckla en avancerad designstrategi för att förverkliga en idé (produkt, tjänst eller metod) inom det valda ämnesområdets ram, i form av ett utkast med en kompletterande vetenskaplig rapport eller större uppsats.

- Ingående och kritisk reflektion över aktuell debatt med anknytning till det valda ämnesområdet.

- Resultatet i form av en fysisk 3D-prototyp och/eller en 3D-simulering eller en immateriell produkt, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid även arbetsprocessen och uppkomna frågor och problem ska diskuteras.

- 1. Särskilt för Form & teknologi

o utveckling av produkt- och processidéer för digital framställning med traditionella och avancerade material samt deras praktiska användning

o experimentering med estetiska och funktionella möjligheter, även i förhållande till digital one-off-framställning och nya former av entreprenörskap

- 2. Särskilt för Livsstil & beteende

o utveckling av strategier och idéer för produkter och tjänster

o experimentering med arbetssätt med anknytning till utvecklingslinjer i samhället och nya varumärkesstrategier samt tillämpning av dessa

- 3. Särskilt för Människan & naturen

o utveckling av strategier och/eller handlingsprogram för förändringar i formgivningen av produkter och tjänster på systemnivå

o experimentering med nya arbetssätt anpassade till strategier för hållbar utveckling samt praktiskt genomförande av dessa.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro, slutfört projekt enligt lärares anvisningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEN10 Industridesignprojekt II eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, både individuellt och i grupp. Det enskilda arbetet utförs under handledning.