Kursplan för

Industridesign projekt II
Industrial Design Project II

IDEN10, 20 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

- Fördjupa inriktningen på det valda ämnesområdet

- Genomföra ett projekt inom industriell design, om möjligt i ett litet arbetslag.

- Vid behov samarbeta med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller utomstående partner.

- Vidareutveckla sitt analytiska och kritiska tänkande; estetiska färdigheter såväl som individuella uttrycksmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Visa fördjupad kännedom om terminologin samt förtrogenhet med pågående utveckling inom det valda ämnesområdet – i relation till ämnet industriell design.

- Visa förmåga att skriva en instruktion på professionell nivå, ställa samman en projektplan och övervaka projektets förlopp; därtill att på ett effektivt sätt genomföra en fullständig designprocess från konceptgenerering till avslutande presentation och vid behov justera projektets inriktning.

- Visa förmåga att utföra fördjupad forskning och reflektera över resultaten inom ramen för det valda ämnesområdet och effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

Kursinnehåll

- På grundval av kunskaper och erfarenheter från Industriell design, projekt I går studenterna vidare i sitt teoretiska och praktiska arbete inom det valda ämnesområdet.

- Studenterna ska utveckla en fördjupad designstrategi för att förverkliga ett koncept (en produkt) inom de ramar som det valda ämnesområdet anger och beskriva det i en kompletterande analytisk uppsats.

- Resultatet, i form av en fysisk 3d-prototyp och/eller 3d-simulering eller en immateriell produkt, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid också den använda processen ska diskuteras.

- 1. Särskilt för Form & teknologi

o Studier av teknologier som är under utveckling och deras relevans för designverksamhet.

o Analys av nya processers estetiska, performativa och ekonomiska potential i samband med digital tillverkning.

- 2. Särskilt för Livsstil & beteende

o Studier av socio-ekonomiska beroendeförhållanden inom olika marknader.

o Analys av kulturella aspekter på design och utveckling av motsvarande scenarier och handlingsplaner.

- 3. Särskilt för Människan & naturen

o Studier av systemfaktorer som formar människors företagsamhet

o Analys och diskussion av förändringshinder och möjligheter att övervinna dem.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEN05 Industridesignprojekt I eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, enskilt eller i grupp. Individuellt arbete utförs under handledning.