Kursplan för

Industridesign projekt I
Industrial Design Project I

IDEN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

- Lära sig att fokusera på det valda ämnet

- Genomföra ett projekt inom industriell design, om möjligt i ett litet arbetslag

- Vid behov samarbeta med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller utomstående partner

- Vidareutveckla sitt analytiska och kritiska tänkande; estetiska färdigheter såväl som individuella uttrycksmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Visa god förståelse av terminologin inom det valda ämnesområdet – i relation till ämnet industriell design

- Visa förmåga att skriva en instruktion, ställa samman en projektplan och övervaka projektets förlopp; därtill att på ett effektivt sätt genomföra en fullständig designprocess från konceptgenerering till avslutande presentation och vid behov justera projektets inriktning

- Visa förmåga att utföra forskning på en grundläggande nivå inom det valda ämnesområdet och effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Visa god förståelse av terminologin inom det valda ämnesområdet – i relation till ämnet industriell design

- Visa förmåga att skriva en instruktion, ställa samman en projektplan och övervaka projektets förlopp; därtill att på ett effektivt sätt genomföra en fullständig designprocess från konceptgenerering till avslutande presentation och vid behov justera projektets inriktning

- Visa förmåga att utföra forskning på en grundläggande nivå inom det valda ämnesområdet och effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

Kursinnehåll

- På grundval av den inledande och jämförande översikt som ges i Introduktions- och infasnings-kursen börjar studenterna bekanta sig teoretiskt och praktiskt med sitt valda ämnesområde.

- Studenterna ska utveckla en grundläggande designstrategi för att förverkliga ett koncept (en produkt) inom de ramar som det valda ämnesområdet anger och beskriva det översiktligt i en kompletterande uppsats.

- Resultatet, i form av en fysisk 3d-prototyp och/eller 3d-simulering, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid också den använda processen ska diskuteras.

- 1. Särskilt för Form & teknologi

o Översikt över designmetoder och -processer med avseende på natur, matematik och naturvetenskap

o Förståelse av dessa metoders och processers estetiska och performativa potential.

- 2. Särskilt för Livsstil & beteende

o Översikt över samhälleliga utvecklingsmönster och förändringar i människors motiv och handlingar

o Förståelse av företags ekonomiska motiv och varumärkesrelaterade design drivers.

- 3. Särskilt för Människan & naturen

o Översikt över människans påverkan på jordens system genom användningen av naturresurserna

o Förståelse av status quo med avseende på den sammanflätade miljö- och ekonomidebatten

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Innan studenten påbörjar det första projektet har han/hon valt ett av följande ämnesområden : 1. Form & teknologi, 2. Livsstil & beteende och 3. Människan & naturen. Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, enskilt eller i grupp. Individuellt arbete utförs under handledning.