Kursplan för

Avancerad skissteknik II
Advanced Sketching II

IDEF30, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2, MID1
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

- Utveckla förmågan att effektivt kommunicera form, funktion och scenario med hjälp av tvådimensionella frihandsskisstekniker.

- Förbättra färdigheterna i perspektivritning, komposition och pennföring.

- Öva skissande och rendering på fri hand för att snabbt kommunicera idéer och form.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna värdera lämplig skissteknik med utgångspunkt i ett givet ändamål.

- Kunna använda frihandstekniker för att kommunicera komplexa former, material, funktionalitet och scenario.

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar samt workshops med övningar, demonstrationer och gruppkritik för utvärdering av uppnådda resultat.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Ordinarie studenter på kandidatutbildningen har företräde.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.