Kursplan för

Workshop i industridesign
Workshop in Industrial Design

IDEA60, 1 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2, MID1
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Inspiration och/eller fördjupning inom industridesign.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 öka sin insikt om den kreativa processen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha genomfört en workshop i grupp eller självständigt.

Kursinnehåll

Beror på den brief som läraren sätter upp.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Beslutas för varje workshop.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Student i industridesign.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Övrig information: Workshopen ges i LTH:s tentamensperioder.