Kursplan för

Ljus och färg, projekt
Light and Colour, Project

IDEA50, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att omsätta den teoretiska kunskapen från kursen AAMA01 Ljus och färg i praktiken genom att i projektform arbeta fram en fysisk representation av ett koncept som relaterar till ljus, färg, fysiska och tekniska begränsningar och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna hantera fysiska och tekniska problem relaterade till ljus och färg som uppstår när man utvecklar ett koncept, både problem relaterade till den fysiska karaktären av ljus och till den tekniska konstruktionen som stödjer konceptet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna tillämpa kunskaperna från AAMA01 Ljus och färg i ett konkret projekt inom angivna tidsramar.

- Kunna identifiera och lösa tekniska problem som resulterar i en fungerande prototyp.

- Kunna bedöma produktionstekniska konsekvenser av en föreslagen teknisk lösning.
 

 

Kursinnehåll

Kursen inleds med en inspirationsföreläsning och uppgiftsformulering. I den inledande fasen av kursen kommer gästföreläsare och studiebesök som är relevanta för uppgiften att arrangeras. Under projektets gång kommer individuell handledning och gruppresentationer att vägleda studenten. Större delen av arbetet kommer att utföras i skolans verkstäder. Resultatet kommer att vara en fysisk representation av konceptet som inom angivna tidsramar presenteras muntligt inför gruppen och dokumenteras skriftligt i fysisk och digital version.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Krav på 80 % närvaro. Bedömningen grundar sig på inlämningsuppgifter, självständigt projekt, muntlig redovisning samt och skriftlig dokumentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: AAMA01 eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAM030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsformen är problembaserat lärande.