Kursplan för

Verkstadsintroduktion
Introduction to Workshop Training

IDEA30, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att på ett handfast och säkert sätt introducera verkstadens möjligheter och restriktioner vad gäller traditionella bearbetningsmetoder för olika material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen startar med att studenten får använda konventionella verktygsmaskiner för enklare bearbetning genomförd under handledning. Föreläsningar täcker områden som arbetsmetoder, säkerhetsregler, verktyg och materialrelaterade frågor. Inom ramen för angivna begränsningar får studenten själv utforma, konstruera och tillverka en sammansatt produkt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen sker enskilt i form av presentation av övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karl-Axel Andersson, Karl-Axel.Andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.industridesign.lth.se