Kursplan för

Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle
Spanish for Engineers: Spanish and Latin-American culture and society

GEMA75, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall träna och fördjupa sin språkfärdighet inom talad och skriven spanska. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande insikter i spansk och latinamerikansk kultur och samhälle. Fokus i kursen ligger på det moderna samhället under 1900-talet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av två moduler:

Modul 1
Den här modulen innebär realiastudier med avseende på Spaniens och Latinamerikas geografi och nutidshistoria. Undervisningen ges i form av föreläsningar och tillhörande diskussioner på spanska. Textstudiet och undervisningen syftar dels till att öka realiakunskaperna, dels till att ytterligare öka den muntliga språkfärdigheten.

Modul 2
Den här modulen innebär litteraturstudier med särskilt fokus på ett skönlitterärt verk och dessutom några andra litterära texter. Litteraturen studeras med avseende på vokabulär och grammatik. Undervisningen ges i form av föreläsningar och tillhörande diskussioner på spanska. Litteraturstudiet syftar dels till att förmedla ett skönlitterärt innehåll, dels till att ytterligare öka den skriftliga språkfärdigheten.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Ett skriftligt prov (4,0 hp) och ett muntligt prov (3,5 hp).

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Spansk och latinamerikansk realia.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.
Kod: 0210. Benämning: Texter från Spanien och Latinamerika.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Granfeldt, jonas.granfeldt@rom.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/spanska
Övrig information: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak spanska.