Kursplan för

Medicin för tekniker
Medicine for Engineers

GEMA55, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, E4-mt, F4, F4-mt, F4-bm, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en överblick över olika fält inom medicinen, men är dock inte tänkt att vara heltäckande eller en kortversion av läkarutbildningen! Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens (ibland världsledande) inom sina områden. Därigenom ges också en god inblick i aktuella problem i forskningsfronten för respektive ämne. Det är dessa föreläsningar som definierar kursen. Ibland ger föreläsaren en vinkling åt teknologihållet för att antingen visa hur teknologin löser ett visst problem, eller möjligen hur det skulle kunna lösas. Vi anser att man bäst tillgodoser sig kursen om man är i slutfasen på sin utbildning så att man bättre kan relatera de presenterade medicinska problemen till sin tekniska kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Medicinsk terminologi. Hjärta och kärl. Lungor. Öron, näsa och hals. Klinisk kemi. Röntgenologi. AIDS. Cancer. Diabetes. Gynekologi, graviditet och förlossning. Kardiologi. Koagulationssjukdomar. Reumatologi. Urologi. Ögonsjukdomar. Allmän kirurgi. Handkirurgi. Ortopedi. Neurokirurgi – tanke – teknologi. Plastikkirurgi. Thoraxkirurgi. Vätskebalans och anestesi. Klinisk farmakologi. Missbruk. Biomaterial. Teknologi inom tandvården. Sjukvård med begränsade resurser.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, samt minst 78 % närvaro på föreläsningarna (högst sex missade tillfällen). Som omtentamen kan muntlig tentamen ges.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Påbörjat examensarbete med medicinskteknisk inriktning ger förtur.
Kursen överlappar följande kurser: TNX006

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Tomas Jansson, Tomas.Jansson@elmat.lth.se
Kursansvarig: Professor Per Wollmer, per.wollmer@med.lu.se
Kursansvarig: Magnus Cinthio, Magnus.Cinthio@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/utbildning/kurser/medicin_foer_tekniker/
Övrig information: Föreläsningar på svenska under kvällstid på LTH.