Kursplan för

Svenska för tekniker
Swedish for Engineers

GEMA30, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F2, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram vid LTH. Målet är att ge studenterna ytterligare kommunikativa färdigheter i svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av övningar och föreläsningar. Kursen examineras genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Rahm, henrik.rahm@nordlund.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/nordiska/kursutbud-svenska/kurs/GEMA30/
Övrig information: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande.