Kursplan för

Tyska för tekniker
German for Engineers

GEMA25, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen riktar sig till studerande vid utbildningsprogram inom LTH. Målet är att ge studenterna ytterligare kommunikativa färdigheter i tyska

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Tyngdpunkt utgörs av textstudier. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand.

Kursen består av tre delkurser:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftligt tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX025

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mikael Nystrand, Studierektor, mikael.nystrand@tyska.lu.se
Hemsida: http://www.tyska.lu.se
Övrig information: Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak tyska.