Kursplan för

Realtidssystem
Real-Time Systems

FRTN01, 10 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Valfri för: C5, C5-ssr, D4, D4-ssr, D4-is, D4-pv, E4, E4-ra, E4-ssr, E4-pv, F4, F4-ssr, M4-fo, M4-me, Pi4, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att teknologen skall lära sig hur man designar och implementerar datorbaserade reglersystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ett realtidssystem karaktäriseras av att det inte bara är beräkningens resultat som är av betydelse utan också tidpunkten när resultatet produceras. Datorer som används för styrning och reglering är ett bra exempel på realtidssystem eftersom de måste arbeta periodiskt i en tidskala anpassad till den reglerade processens tidskala och samtidigt kunna reagera på yttre händelser, ofta inom en viss tidsrymd. Två typer av exempel industriella styrsystem och dedicerade inbäddade (embedded) styrsystem för t.ex. flygtillämpningar, autonoma farkoster eller industrirobotar. Kursens syfte är att studera metoder för design och implementering av regertekniska realtidssystem. Implementeringsdelen sker i projektform.

Kursen innehåller följande moment: översikt av programmeringstekniska metoder för hantering av realtid inkl realtidsprimitiver för synkronisering och för garanti av ömsesidig uteslutning samt realtidskärnor och realtidsoperativsystem, datorrealisering av enkla regulatorer, diskretisering av kontinuerliga regulatorer, sampling av kontinuerliga system, insignal-utsignal modeller för tidsdiskreta system, sekvensstyrning med hjälp av Grafcet, schemaläggning, integrerad reglering och schemaläggning, implementationsaspekter, reglering över nätverk.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH.
Kod: 0207. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0307. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0407. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0507. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i programmeringsteknik och FRT010 Reglerteknik AK.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FRT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Docent Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRTN01.html
Övrig information: Det är en fördel om man tidigare har läst kursen EDA040 Realtidsprogrammering.