Kursplan för

Internationell projektkurs i reglerteknik
Automatic Control, International Project Course

FRT100, 4,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-ra, F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att befästa grundläggande reglerteknikkunskaper, att ge en erfarenhet av geografiskt distribuerat projektarbete samt att ge erfarenhet av att arbeta i ett internationellt projektteam med de kulturkrockar som detta medför.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges tillsammans med University of Kaiserslautern, Tyskland. Ett projekt består av ca 6-12 teknologer från LTH och ungefär lika många ifrån Tyskland. Projektuppgiften är baserad på ett verkligt industriellt problem ifrån ett tyskt företag. Det tyska företaget, liksom projektuppgiften, varierar mellan åren. Under ht startar de tyska studenterna upp projektet. I början av vt1 informerar de tyska studenterna de svenska om projektuppgiften och studenterna jobbar sedan vidare med projektet på sin respektive skola. Kommunikation sker med hjälp av email, telefon, videokonferens etc. Under kursens gång brukar studenterna ges möjlighet att träffas någon gång. Projektredovisning sker både muntligt och skriftligt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 12
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts i kurserna FRT130, FRT020, FRT031, FRT075, FRT041, FRT050, FRT090, FRT095, FRTN01, FRTN05, FRTN10, FRTN15, FRTN20.
Kursen kan ställas in: Om färre än 6 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Docent Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRT100.html