Kursplan för

Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik
Environmental System Studies: Climate, Science and Politics

FMIN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: F4, F4-es, Pi4, W4-es, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Huvudsyftet med kursen är att förmedla kunskap om de viktigaste klimatvetenskapliga grunderna samt aktörerna och positionerna inom internationell klimatdebatt och förhandlingar, att sätta frågorna i ett systemperspektiv där självständig kritisk analys/granskning av samspel mellan vetenskap och politik/policy är centrala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består dels av naturvetenskapliga och tekniska moment, dels av samhällsvetenskapliga moment som analyserar sammanhangen mellan vetenskap och politik.

Den första delen omfattar en fördjupning av naturvetenskapliga och tekniska moment som strålningsbalans och kolbalans, atmosfärskunskap och meteorologi, paleoklimatologi och klimatmodellering. Häri ingår begrepp såsom växthusgas, uppvärmningspotential, klimatkänslighet, albedo, kolsänka, scenario och kollagring.

Till de samhällsvetenskapliga momenten hör bl a internationella relationer och förhandlingar, klimatpolitik och ekonomi. Härunder omfattas begrepp såsom policy, delat ansvar, kostnader för åtgärder och anpassning, teknikspridning, flexibla mekanismer och styrmedel.

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier där de olika momenten presenteras, diskuteras och relateras till varandra, samt på kurslitteraturen vilken bidrar med bakgrund och fördjupning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Sker i form av ett mindre skriftligt prov efter halva kurstiden; ett projekt genomförs individuellt eller i mindre grupper och presenteras muntligt och skriftligt. Obligatorisk närvaro på seminarier. Avslutande skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 hp inom programmet.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars J Nilsson, lars.nilsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Christian Stenqvist, christian.stenqvist@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se
Övrig information: Omtentamen ordnas i anslutning till omtentamensperiod.