Kursplan för

Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
Environmental Issues

FMIF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: E3, M4, MD4, MLIV1, Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för och kunskaper om internationella och globala miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv, kunskap om hur dessa frågor uppfattas och hanteras i samhället samt kunskap om metoder och instrument på den internationella arenan för att angripa och minska miljöproblemen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för några internationella eller globala miljöproblem samt deras lokala, regionala och globala dimensioner, utifrån såväl tekniska, som naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Kunna beskriva de principiella grunderna bakom begreppet hållbar utveckling och bidra till en kritisk diskussion av begreppet i tillämpade fallsituationer.

Kunna beskriva och diskutera internationell miljöpolitik och policymaking, samt hur dessa kan implementeras på nationell och lokal nivå.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna sammanfatta och värdera vetenskaplig litteratur inom miljöområdet.

Kunna formulera en problemställning som följs upp i en analys.

Kunna skriva en välstrukturerad uppsats med korrekt källhantering på engelska

.

Självständigt kunna inhämta och kritiskt värdera information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna identifiera och diskutera miljöetiska frågeställningar

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på internationella och globala miljöfrågor kopplade till hållbar utveckling. Frågorna presenteras och analyseras i föreläsningar, seminarier/övningar och genom litteraturen: begreppet hållbar utveckling; miljöhistoria; klimatfrågan; miljökonsekvenser i samband med nyttjande av naturresurser; energi och miljö. Andra aspekter är konsumtionsmönster och miljö, miljöekonomi, internationella institutioners roll, policymaking, miljöetiska frågor relaterade till en hållbar utveckling.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga individuella redovisningar under kursens gång, inklusive en bokrecension; ett mindre projektarbete görs i grupp, presenteras i form av en uppsats som redovisas på ett seminarium. För godkänt projekt ska studenternas arbetsprocess gå att följa. Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet på uppsatsen och på tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 105 hp inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF10, FMIF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se