Kursplan för

Miljösystemanalys och hållbar utveckling
Environmental Systems Studies and Sustainable Development

FMIF10, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Många civilingenjörer kommer att verka i större företag, ofta på en internationell marknad. Med kompetensen följer även ett personligt ansvar för t ex resurs- och miljöfrågor. I detta samband behövs inte bara kunskap om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor, utan även kännedom om samhällets ramar för miljöarbetet och om metoder inom näringslivet. Syftet för kursen är att förbereda blivande civilingenjörer, så att de kan hantera miljö- och resursfrågor, som de kan komma att möta i sin framtida yrkesutövning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Beskrivning av samhällets energi- och råvaruförsörjning, samt lokal och global miljöpåverkan vid produktion, användning/konsumtion och kvittblivning/avfallshantering.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, konflikter om markanvändning m m).

Kritisk belysning av begreppet hållbar utveckling. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Den svenska miljölagstiftningen samt andra styrmedel inom miljöområdet. Konsekvenser för företag och organisationer.

Metoder inom miljöområdet som utnyttjas inom näringsliv och förvaltning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Ett projekt och en inlämningsuppgift skall utföras enskilt eller i mindre grupper. Den ena uppgiften utgörs av en analys av en aktuell frågeställning, som relateras till viktiga moment i kursen. Det inlämnade arbetet skall vara av formen kortfattad vetenskaplig rapport, och den diskuteras/försvaras muntligt. Den andra uppgiften är av beräkningskaraktär, och skall innefatta såväl beräkningar som en självständig kritisk kommentar till beräkningarnas resultat. Obligatoriskt deltagande i diskussionsseminarier.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0211. Benämning: Projekt och inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift av beräkningskaraktär, enskilt eller i grupp. Projekt, innebärande analys av en aktuell frågeställning, som relateras till viktiga moment i kursen. Det inlämnade arbetet ska vara i form av en kortfattd vetenskaplig rapport som diskuteras och försvaras muntligt. Obligatorisk deltagande i diskussionsseminarier.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF01, FMIF15, FMIF20, GEMF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se
Övrig information: Skriftlig tentamen i december. Lp 3 upptas huvudsakligen av inlämningsuppgifter och seminarier.