Kursplan för

Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

FMI085, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt rapport- och uppsatsskrivande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats och används som en metod i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av miljökonsekvensbeskrivningar av påverkan från projekt, MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskning, uppsatsförfattande, redovisningar, studiebesök/fältarbete. Vissa delar av kursinnehållet behandlas vid litteraturseminarier baserade på kurslitteraturen. Genom att medverka vid genomförande av (delar av) en miljökonsekvensbeskrivning får kursdeltagarna övning i användandet av olika metoder som kan användas vid miljökonsekvensbeskrivning. Det enskilda uppsatsarbetet innebär tillämpning av MKB-relaterade frågeställningar och fördjupning av kunskaperna inom ett mer begränsat område.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar, seminarier och redovisningar, samt genom uppsatsarbete med slutseminarier. För godkännande av uppsatsen krävs att kursledaren haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Deltagande i seminarier och redovisningar är obligatoriskt. Betygsättning baseras till 50 % på det individuella uppsatsarbetet med efterföljande seminarier; 50 % baseras på i grupp författad miljökonsekvensbeskrivningsrapport och den efterföljande individuella granskningsprestationen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning, del 1.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Delprov 1. Godkända övningar, skriftliga uppgifter inklusive MKB-övningsuppgift 9 hp
Kod: 0213. Benämning: Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning, del 2.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Delprov 2. Godkänd uppsats och opposition

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIN10, TFRN55

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se
Övrig information: Extratillfällen för examination (t ex försvar av uppsats) ordnas i anslutning till omtentamensperiod.