Kursplan för

Internationell miljövård, tematisk kurs
Environmental Issues, Thematic Course

FMI070, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-es, M4, Pi4, W4-es, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom ett självständigt utfört projektarbete ha visat att han/hon

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är projektorienterad och kan ges ett tema, som kan variera år från år. Till största delen består den av ett självständigt projektarbete som utförs enskilt eller i grupper om två studenter. Projektarbetet kan ha formen av en konventionell rapport, en vetenskaplig artikel eller något annat vetenskapligt accepterat format.

Den gemensamma undervisningen består huvudsakligen av seminarier och i förekommande fall studiebesök och/eller föreläsningar. Handledning av projektarbetet sker individuellt för varje student. Studenterna förväntas bidra med konstruktiv kritik till varandras arbeten vid återkommande seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Preliminära versioner av projektarbetet skall redovisas och diskuteras vid flera seminarier. Aktivt deltagande på schemalagda seminarier krävs, både vad avser egna presentationer och kommentarer till andra kursdeltagare. För godkännande av projektet krävs att kursledningen har haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Det skriftliga projektarbetet skall muntligen försvaras i ett avslutande seminarium. Dessutom skall varje student opponera på ett annat projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom programmet. Goda kunskaper i engelska.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Lorenzo di Lucia, lorenzo.di_lucia@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se