Kursplan för

Astrofysik - stjärnor och kärnor
Astrophysics - Stars and Nuclei

FMFF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge studenten en god förståelse för de processer som inträffade vid "The Big Bang", som idag pågår i stjärnors inre och som sker i samband med supernovaexplosioner, samt sambandet mellan dessa processer och bildandet av de grundämnen som bygger upp det universum vi känner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna på egen hand bilda sig en uppfattning om värdet och relevansen av vetenskaplig information inom det område som täcks av kursen.

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp inom astronomi, partikel- och kärnfysik. Universums tidiga utveckling (Big Bang, inflationsfasen, bildandet av galaxer och stjärnor). Indikationer på mörk materia och mörk energi. Bildandet av de lätta grundämnena. Termonukleära processer. Stjärnutveckling. Förbränningsprocesser i normala stjärnor. Bildandet av tyngre grundämnen. r- s- och rp-processerna. Stjärnornas slutstadier: Supernovaexplosioner, vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kvantmekanik och kärnfysik motsvarande FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMF111

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ragnar Bengtsson, ragnar.bengtsson@matfys.lth.se
Kursansvarig: Ingemar Lundström, Ingemar.Lundstrom@astro.lu.se
Hemsida: http://www.matfys.lth.se/astrofysik.html
Övrig information: Kursen ges under vårterminen vartannat år (2012, 2014 etc.) i samarbete med institutionen för astronomi.