Kursplan för

Kontinuerliga system, projektdel
Applied Mathematics, Project

FMA023, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2011-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: Pi2
Valfri för: F2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att i anslutning till FMA021 i projektform göra en fördjupad teoretisk studie inom ett avgränsat område eller/och modellera ett tekniskt system, och att presentera resultaten muntligt och skriftligt, med förberedd opposition.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA021.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA021.

Kursinnehåll

Se FMA021.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html
Övrig information: Detta är en komplettering av kursen i Kontinuerliga system med ett projekt.