Kursplan för

Polymera material
Polymer Materials

FKMN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge teknologerna detaljerade kunskaper om polymera materials mekaniska egenskaper i relation till struktur och deras bearbetning och användning under olika förhållanden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

känna till:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att karakterisera materialens mikrostruktur och egenskaper med hjälp av

ljus-/svepelektronmikroskopi och mekaniska provningsmetoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att kunna:

Kursinnehåll

Klassificering av polymera material. Polymera materialens struktur och egenskaper. Kristallinitet, viskoelasticitet, krypning och spänningsrelaxation. Mekaniska provningsmetoder. Materialkarakterisering med ljus- och svepelektronmikroskopi. Bearbetningsmetoder för polymera material. Användningsområden för polymera material och senaste utvecklingstendenser. Miljöaspekter och återvinning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se
Hemsida: http://www.material.lth.se