Kursplan för

Elektrontransport i nanostrukturer
Electron Transport in Nanostructures

FFFN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, F4-hn, F4-nf, MNAV1, N4-nf, N5-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med den här kursen är att ge en fördjupad förståelse för elektrontransport och då i synnerhet i nanostrukturer. Detaljerad kunskap inom detta område är en nödvändig grund inte bara för nanofysikforskning utan även för utveckling av elektroniska komponenter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Resistans ur ett atomistiskt perspektiv; Själv-konsistenta fält; Bandstruktur och subband; Kapacitans; Nivåbreddning; Koherent transport; Icke-koherent transport; Elektrontransport: konsekvenser för dagens och framtidens elektroniska komponenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FFF021 Halvledarfysik, FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FFF165

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hongqi Xu, Hongqi.Xu@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.ftf.lth.se/education