Kursplan för

Nanomaterial - Termodynamik och kinetik
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics

FFFN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, K4-m, MNAV1, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en översikt över termodynamiska fenomen och kinetiska processer viktiga inom materialvetenskap och som kan användas för nanomaterial.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna argumentera aktivt om termodynamiska och kinetiska problem som gäller nanomaterial.

Kursinnehåll

Grundläggande termodynamik; termodynamisk jämnvikt; fasjämnvikt och fasdiagram; reaktioner och reaktionskinetik; värmetransport; masstransport i fast fas och i vätskor; storlekseffekter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter som kan komma att ge bonuspoäng på den skriftliga tentamen, under förutsättning att den skriftliga tentamen är godkänd.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i termodynamik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FMF150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Johansson, jonas.johansson@ftf.lth.se
Lärare: Kimberly Dick Thelander, kimberly.thelander@ftf.lth.se
Hemsida: http://www.nano.lth.se/jonas.johansson