Kursplan för

Energi- och miljöfysik
Energy and Environmental Physics

FAFA20, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i Ekosystemteknik. Studenten skall beredas möjlighet till en förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för en hållbar samhällsutveckling m.a.p. energiförsörjning och miljö; träna problemlösning, experimentellt arbete och öva modelltänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Repetition och fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik: modellbyggnad, beräkningsteknik, koppling mellan modeller och experiment. Grundläggande metrologi: experimentell metodik, planläggning av experiment, hantering, analys, presentation av mätdata. Energi: omvandling, transport, kvalitet, källor, distribution, miljöpåverkan. Gaser: koncentration, blandningsförhållande, tryck, transport. Termodynamikens huvudsatser: entropi, temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser, kretslopp. Elektromagnetisk strålning: temperaturstrålning, strålningsbalans, ljusets växelverkan med materia, absorption och elastisk spridning, atomer och molekyler. Joniserande strålning: aktivitet, sönderfall, absorberad dos, dosekvivalent. Tillämpningar och mätmetoder.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer, godkända inlämningsuppgifter och projekt.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer, inlämningsuppgifter och projekt.
Kod: 0208. Benämning: Energi- och miljöfysik.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, del 1 eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF107, FAFA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kristina Eriksson Stenström, Kristina.Stenstrom@nuclear.lu.se
Kursansvarig: Nina Reistad, nina.reistad@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory_courses/fafa1520/