Kursplan för

Fysik
Physics

FAF604, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-03-22

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge baskunskaper i experimentell metodik, fluidfysik och ellära. Den experimentella metodiken skall ge studenten verktyg att analysera och bygga samband mellan olika fysikaliska storheter inom samtliga tekniska områden. Specifikt tillämpas detta inom denna kurs på områdena fluidfysik och ellära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som avgör betyget för kursen. Kursens laborationer måste vara godkända.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Fysik.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen ger tentamensbetyget 3,0 till 6,0. Delmomentet omfattar: Se kursplan.
Kod: 0212. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. En laboration är godkänd då alla dess moment är godkända, dvs. förberedelseuppgifter, laborationsutförande och redovisning. En laboration som inte blir godkänd under pågående läsperiod är underkänd och måste i sin helhet göras om vid nästa möjliga tillfälle. Delmomentet omfattar: Enligt laborationshandledningen.
Kod: 0312. Benämning: Hemtentamen.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd hemtentamen i Experimentell fysik.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFA40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Rolf Petersson, rolf.petersson@nuclear.lu.se
Kursansvarig: Charlotta Nilsson, charlotta.nilsson@pixe.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/index.php?id=53197&L=0
Övrig information: En laboration utföres vid fysiska institutionen i Lund.