Kursplan för

Klimatförändringen och dess miljöeffekter
Climate Change and its Impacts on the Environment

EXTP20, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: Pi4-mrk
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om observerade och framtida klimatförändringars påverkan på miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Stor vikt fästes vid att studera de orsakssamband som kan förklara klimatets variationer och förändringar. Modellscenarier används för att studera globala och regionala klimatförändringar och tänkbara effekter på t.ex. hydrologi, vattenresurser, ekosystem och ekosystemprocesser, biodiversitet, biogeografi, vindenergi och stormskador. Metoder för detektering av klimatförändringar behandlas. I undervisningen utnyttjas observationsdata och modellscenarier för att träna kritisk analys avseende t.ex. representativitet i datamaterial, modellantaganden och validering mot oberoende information.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete. Övningar och grupparbeten är obligatoriska. Examineringen utgörs av en skriftlig tentamen vid kursens slut samt betygsättning av muntliga och skriftliga rapporter på övningar och projektarbeten under kursens gång. För studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds ytterligare tillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända övningar, grupparbeten och projektredovisningar samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NGEN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Paul Miller, Paul.Miller@nateko.lu.se