Kursplan för

Entreprenörskap och affärsutveckling – från idé till marknad
Entrepreneurship and Venture Development – from Idea to Market

EXTP05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD5
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Att planera och genomföra en produktlansering genom att tillämpa de teorier och färdigheter som tillägnas under kursens gång.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera och kvalificera en produktidés möjligheter att framgångsrikt introduceras på en kommersiell marknad genom tillämpning av vedertagna teorier samt att därefter genomföra den process som leder fram till en framgångsrik produktlansering. Resultatet presenteras i form av ett produktlanseringsunderlag och en skriven rapport.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en analys av den process som skett under kursen projekt i teknisk design. De i denna kurs framtagna produkterna används sedan som grund för utveckling av en företagsetablering. Teoretiska och metodiska aspekter kommer att användas och åtföljas av praktiska övningar där affärsutvecklingsmetoder och entreprenöriella processer används i syfte att utveckla den initiala affärsidén till en produktlansering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänt resultat värderas på en skala från 3 – 5, där 3 motsvarar betyget godkänt. Gradering av betyget baseras på studentens närvaro, grad av medverkan, hur studenten genomför kursens olika övningar, utvecklingen av den metodiska kompetensen, studentens slutresultat, slutpresentation och rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ragnar Ahlström Söderling, Ragnar.Ahlstrom_Soderling@fek.lu.se
Hemsida: http://www.fek.lu.se
Övrig information: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt.