Kursplan för

Neurobiologi
Neurobiology

EXTN65, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: N5-nbm
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande aspekter av nervcellers byggnad och funktion, signalering mellan och inom nervceller, nervsystemens byggnad, evolution, utveckling och regeneration, och neuronal styrning av beteende och högre kognitiva funktioner.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av lektioner, gruppseminarier, en tidskriftsklubb (”journal club” där studenterna redovisar vetenskapliga originalartiklar) samt laborationer och övningar. Deltagande i gruppseminarier, laborationer, övningar och tidskriftsklubben samt därmed integrerad undervisning är obligatoriskt om inte annat anges i schemat. Examination sker fortlöpande under kursen i form av skriftliga deltentamina samt under obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 8
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eric Warrant, Eric.Warrant@biol.lu.se
Hemsida: http://www.cob.lu.se/kurser/BIOR58
Övrig information: Kursen samläses med BIOR58, som ges av Biologiska institutionen. Följer inte läsperiodsindelningen.