Kursplan för

Vattenvård
Water Management

EXTN25, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna ska förvärva en integrerad syn på vatten som naturresurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Ha förvärvat

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Ha förvärvat

 

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker i regel skriftligt och muntligt, dels i form av en sammanfattande skriftlig tentamen nära kursens slut, dels i form av skriftliga och muntliga projektredovisningar. För godkänt på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektrapportering samt aktivt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på den skriftliga tentamen och det individuella litteraturprojektet. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIO787

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Nyström, per.nystrom@limnol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se
Övrig information: Undervisningen utgörs av föreläsningar, fältövningar (21 timmar), seminarier (18 timmar), gruppövningar, projektarbeten (36 timmar), såväl individuellt som i grupp, samt studiebesök på myndigheter och konsultföretag. Deltagande är obligatoriskt.