Kursplan för

Markekologi
Soil Ecology

EXTN20, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att studenterna ska få en fördjupad förståelse för marken, de grundläggande markkemiska och markmikrobiella processerna samt för de ekologiska interaktionerna i marken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Ha erhållit

Kursinnehåll

Grupparbete (soil topic): 3 heldagar
grupparbete (evolution): 2 heldagar

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt, i form av tentamen vid kursens slut och muntligt under kursens gång. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkända laborationsrapporter, inlämningsuppgifter och projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyg avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Skriftlig hemtentamen: 3 heldagar/student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIO642, BIO645, TEK085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johannes Rousk, Johannes.Rousk@mbioekol.lu.se
Hemsida: http://www.biol.lu.se
Övrig information: Undervisningen utgörs av föreläsningar (42 timmar), laborationer (8 heldagar), fältövningar (15 timmar), seminarier (22,5 timmar) och projektarbete (6,5 dagar). Deltagande är obligatorisk.