Kursplan för

Mikroekonomisk analys
Microeconomic Analysis

EXTF50, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-fm, I4, Pi4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är ett ge fördjupade insikter i mikroekonomisk teori och dess tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

· förstå och redogöra för de underliggande principerna som styr individens optimala konsumtionsbeslut,

· förstå och redogöra för de grundläggande principerna som styr individens optimala konsumtionsbeslut under osäkerhet,

· förstå och redogöra för de underliggande principerna som styr företagets optimala produktionsbeslut på lång och kort sikt,

· förstå och redogöra för de underliggande principerna bakom en allmän jämvikt i en bytesekonomi,

· förstå monopolets grundläggande problem vad gäller prissättning och prisdiskriminering,

enklare fall av kvantitetskonkurrens (Cournot-modellen).

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

· ställa upp och lösa individens nyttomaximerings- och utgiftsminimeringsproblem,

· ställa upp och lösa företagets kostnadsminimerings- och vinstmaximeringsproblem,

· analysera monopolets grundläggande problem vad gäller prissättning och prisdiskriminering,

analysera enklare fall av kvantitetskonkurrens (Cournot-modellen).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar i huvudsak ekonomiskt beslutsfattande beträffande konsumtion och produktion. Kursen inleds med en genomgång av de underliggande principer som styr individens optimala konsumtionsbeslut under säkerhet och osäkerhet. Denna genomgång mynnar ut i individens nyttomaximerings- och utgiftsminimeringsproblem, som i sin tur bestämmer individens efterfrågan. Kursen fortsätter med en genomgång av de underliggande principer som styr företagets optimala produktionsbeslut på lång och kort sikt. Denna genomgång leder till företagets utgiftsminimerings- och vinstmaximeringsproblem, som i sin tur bestämmer företagets utbud. Kursen behandlar också allmän jämvikt i en enkel bytesekonomi. Vidare behandlar kursen monopolistens problem vad gäller prissättning och paketering (så kallad prisdiskriminering). Kursen avslutas med en utvidgning av monopolistens problem till den s.k. Cournot-modellen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda övningar. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare möjlighet till examination anordnas i nära anslutning härtill. Kursen består också av två frivilliga inlämningsuppgifter. Dessa är poänggivande och poängen får tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle samt omtentamenstillfälle under innevarande termin.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NEKB21, NEKG21, TEK135

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kristian Bolin, kristian.bolin@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se/GU/GUB.asp
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. Tentamenstid meddelas av kursläraren.