Kursplan för

Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer
Introductory Course in Chinese for Engineers

EXTA35, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: C2, D2, E2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska. Kursen är t ex lämplig som förberedelse inför utlandsstudier eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina kan utgöra en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Delprov 1 består av skriftligt prov.
Kod: 0211. Benämning: Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Delprov 2 består av muntligt färdighetsprov samt skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: GEMA65

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marita Ljungqvist, Marita.Ljungqvist@ostas.lu.se
Övrig information: Förtur ges till studenter som antagits till Kinainriktningen på C, D eller E. Kursen består av seminarier. Seminarierna omfattar 75 timmar.