Kursplan för

Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond

ETTN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C4, C4-ks, D5, E4, E4-ks, MSOC2, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen behandlar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation, LTE och LTE Advanced, ibland kallad "4G". Dessa system är högpresterande och representerar i flera avseenden "state-of-the-art". I kursen ingår även trender för framtida systemlösningar. Kursens syfte är att ge goda kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för sådana system för mobil kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fundamentala gränser för bithastigheten - kapacitetsresultat och tolkningar. Spektrumflexibilitet. OFDM - fleranvändarkommunikation. System med flera antenner - MIMO. Adaptiva mekanismer i samband med kanalkvalitétsvariationer i nedlänk respektive upplänk. Transmissionsmetoder i nedlänk respektive upplänk. Fysiska lagret. Kontrollsignalering basstation - mobil. Mottagarens struktur. Prestanda för LTE och LTE Advanced. Trender för efterföljande system.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Prestationsbedömning är en kombination av muntlig och skriftlig examination, inkluderande godkänt projektarbete och inlämningsuppgift.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. ETIN15 Radiosystem
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, goran.lindell@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.