Kursplan för

Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet
Software Engineering Process - Economy and Quality

ETSF01, 4 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper om ekonomiska aspekter på utvecklingsprojekt, samt kunskap om kvalitetsarbete på organisationsnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete och skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen.
Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyget på hela kursen ges av en sammanvägning mellan projektarbete och reslutatet på den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen individuellt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i matematisk statistik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsf01
Övrig information: Föreläsningar ger en översikt över litteraturen som en hjälp för självstudier. Övningar ger erfarenhet från arbete med tekniker från stegen i utvecklingsprocessen.