Kursplan för

Kösystem
Queuing System

ETS075, 4,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D3
Valfri för: E3, E3-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till metoder för att förutsäga realtidsegenskaper hos betjäningssystem, i synnerhet för telekommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar realtidsegenskaper hos telekommunikationssystem. Studenter lär sig metoder för att beräkna och simulera prestanda för system och får därmed också möjligheter att dimensionera och optimera system.

Kursen ger en översikt över den elementära köteorin, könätsteorin och introducerar diskret händelsesimulering. I köteorin behandlas metoder för att beräkna svarstider och spärrsannolikheter. Inom könätsteorin studeras Jacksonnät. Diskret händelsesimulering i ett generellt programspråk (Matlab) gås igenom och tillämpas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen av problemlösningstyp. Laborationer.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Problemlösning
Kod: 0204. Benämning: Laboration, fördjupningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMS012 Matematisk Statistik., kunskaper motsvarande Kommunikationssystem (ETS130) eller Datorkommunikation (ETS052).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS010, ETS020, ETS055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, goran.lindell@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets075