Kursplan för

Simulering
Simulation

ETS061, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ks, D4, D4-ks, E4, E4-ks, I4, I4-pvs, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till diskret händelsesimulering, vilket är en metod för att studera dynamiska egenskaper hos system och deras realtidsegenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen börjar man med att studera olika slags modeller. De modeller som kursen koncentrerar sig på är diskreta händelsemodeller, där modellens tillstånd ändras vid vissa tidpunkter. Strukturen för simuleringsprogram skrivna i generella programspråk (Java) gås igenom och tillämpas. Även ett simuleringsverktyg används i kursen. Analys av noggrannhet, slumptalsgenerering, metoder för att studera sällsynta händelser, verifiering och validering studeras också. I kursen arbetar studenterna mycket självständigt med projektuppgifter där allt stoff i kursen används.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För att godkännas räcker det med godkända hemuppgifter och godkänd projektuppgift. För högre betyg än 3 krävs tentamen.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Projekt i simulering
Kod: 0206. Benämning: Hemuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Två hemuppgifter i simulering.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS060, ETS120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, Christian.Nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets061