Kursplan för

Avancerade A/D och D/A omvandlare
Advanced A/D and D/A Converters

ETIN60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: D5, D5-dpd, E4, E4-dpd, MSOC1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge studenten avancerade kunskaper om två viktiga mixed-signal kretsar, A/D- och D/A-omvandlare, med särskild fokus på Delta-Sigma tekniken. Både tidskontinuerliga och tidsdiskreta Delta-Sigma omvandlare kommer att behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grunder för A/D- och D/A-omvandlare; grunder för Delta-Sigma A/D och D/A omvandlare; först-ordningens- och andra-ordningens Delta-Sigma modulatorer; högre-ordningens Delta-Sigma modulatorer; tidskontinuerliga modulatorer; decimeringsfilter; konstruktion av Delta-Sigma omvandlare på kisel; testning av A/D och D/A omvandlare; senaste rönen inom CMOS Delta-Sigma omvandlare.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Närvaro på minst 10 föreläsningar, godkända laborationer och godkänd skriftlig rapport ger betyget Godkänd.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Obligatoriska föreläsningar.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG.
Kod: 0213. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETIN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Pietro Andreani, Pietro.Andreani@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin05