Kursplan för

Elektronikprojekt och hållbar utveckling
Project in Electronics and Sustainable Development

ESSF05, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Som avslutning på obligatoriet i elektroteknik genomförs en projektkurs. Kursen ska ge den överblick över området elektroteknik som en ingenjör behöver och självförtroendet att kunna använda sina samlade kunskaper i ett projektarbete som innefattar konstruktion och analys. Kursen ska ge övning i att arbeta i grupp, i muntlig framställning och i rapportskrivning. Kursen ska ge kunskap om allvarliga långsiktiga miljöproblem och miljöarbete i företag. Kursdeltagarna ska ges tillfälle att reflektera över samt diskutera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I början av läsperiod vt1 formeras arbetsgrupper om ca fyra teknologer vardera. Varje arbetsgrupp väljer en projektuppgift. Arbetsgrupperna handleds av lärare från ESS-kurserna elektronik, analog elektronik, komponentfysik, digital signalbehandling, elektromagnetisk fältteori, elenergiteknik och mätteknik.

I slutet av läsperiod vt 1 ska varje arbetsgrupp ha ett projektmöte med handledare där konstruktionsuppgiften är definierad och tidplan redovisas.

Under läsperiod vt 2 genomför arbetsgruppen sin konstruktionsuppgift, vilken dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt i konferensform.

Under läsperiod vt 2 ges föreläsningar under teman relaterade till främst hållbar utveckling såsom globala miljöfrågor, klimat och naturresurser.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen om hållbar utveckling, miljöposter, skriftlig projektrapport och muntlig projektpresentation.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Rapport och muntlig redovisning.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd miljöposter, skriftlig projektrapport och muntlig projektpresentation. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport och muntlig redovisning
Kod: 0213. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen om hållbar utveckling Delmomentet omfattar: Skriftlig deltentamen

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mikael Evander, mikael.evander@elmat.lth.se
Kursansvarig: Andreas Lenshof, andreas.lenshof@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/ephu
Övrig information: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (E-spåret). Se E-programmets hemsida för en detaljerad beskrivning av hela blocket.