Kursplan för

Digitala projekt
Digital Systems, Project Laboratory

EITF11, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Boolesk algebra. Tillstånd är ett viktigt begrepp för konstruktion av digitala system. Synkrona sekvensnät introduceras för att realisera beteendet i tillståndsgraferna.

Digitala komponenter: Avkodare, minnen, AD- och DA-omvandlare, processorer, parallellport och serieport, programmerbara kretsar.

En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls föreläsningar och laborationer med genomgång av belysande konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs godkänt på följande fyra moment: Slutkonstruktion. Skriftlig dokumentation. Muntlig redovisning. Fullgjord opposition.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EITF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bertil Lindvall, bertil.lindvall@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf11