Kursplan för

Automationsteknik, fortsättningskurs
Automation, Advanced Course

EIEF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge högskoleingenjören fördjupade kunskaper och färdigheter inom automation

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera en färdig automationslösning

kunna beskriva och förklara en automationsdesign

kunna analysera datorbaserade reglersystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna implementera regulatorer i datorbaserade reglersystem

kunna utföra beräkningar nödvändiga för design av automationssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna värdera olika automationslösningar

Kursinnehåll

Industriella kommunikationssystem

Scada och RTU

Realtidssystem inom automation

Händelsestyrda system

Tidsdiskret reglering

Datorer i reglersystem

Robotteknik

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se
Studierektor: Henriette Weibull, henriette.weibull@iea.lth.se
Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/mats/kurser/automfk/automfk.htm