Kursplan för

Projekt i Automation
Project in Automation

EIEF15, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge erfarenhet att bygga, installera och driftsätta ett mindre industriellt automationssystem

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera specifikation av en automations utrustning,

projektera en anläggning avs funktion, säkerhet och miljö,

välja materiel och konstruera anläggningen

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta i projekt inom automation i industrin

bedöma dokumentera och utföra förekommande programmering och konfigurering av processorbaserade enheter

använda elmateriel enligt föreskrifter avs säkerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

känna säkerhet i att kunna projektera en mindre industriell automationsanläggning

Kursinnehåll

Automation- och installationsteknik i projekt

Projektering av elanläggning

Utförande av konstruktionsritningar med bl a CAD

Utformning av beskrivning av anläggningen

Specifikation av reservdelslistor

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projekt och godkända laborationsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt Delmomentet omfattar: Projekt

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se