Kursplan för

Ultraljudsfysik och teknik
Ultrasound Physics and Technology

EEMN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: D5, E4, E4-mt, E4-ssr, F4, F4-mt
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge principiell förståelse för och en självständig experimentell erfarenhet av ultraljud. Studenten får insyn i ett expanderande forskningsområde. Kursen syftar också som förberedelse inför examensarbete och doktorandstudier inom elektrisk mätteknik och medicinsk teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ultraljudsfysik, givarteknik, diagnostikapparatteknik, doppler, bioakustik, fältkarakterisering, ultraljud i luft, fosterdiagnostik, industriella tillämpningar, sonar samt på institutionen pågående forskningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment, skriftlig deltentamen samt frivillig muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EEM031 Sensorteknik.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts inom området Medicinsk teknik, inriktningen av påbörjat examensarbete samt antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: EEM080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Monica Almqvist, monica.almqvist@elmat.lth.se
Kursansvarig: Professor Hans W Persson, Hans_W.Persson@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/