Kursplan för

Tekniska gränssnitt
Technical Interfaces

EDI615, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge baskunskaper i den elektronik som en dator använder för kommunikation med omvärlden. Syftet är också att befästa ingenjörsmässigheten och förmågan att analysera och utifrån givna förutsättningar konstruera ett system för mätning och styrning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination genom problemlösning inför laborationerna (6 st). Godkända laborationsrapporter och en skriftlig slutredovisning av ett gränssnittsproblem i form av en teknisk rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se
Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/stefann/EDI615/