Kursplan för

Digitala system
Digital Systems

EDI610, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i digitalteknik och datorteknik. Syftet är också att ge praktiska färdigheter i strukturerade metoder för problemlösning, konstruktion och felsökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Laborationerna ger en fördjupad träning i ämnet och belyser följande moment:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Betyg sätts efter sammanvägning av tentamen (75%) och inlämningsuppgifter vid laborationer (25%). För deltagande i laborationskurs II krävs att laborationskurs I fullgjorts. Närvaro på laborationsförberedande seminarier är obligatorisk.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Digitala system.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Digitala system, grundläggande teori.
Kod: 0212. Benämning: Laborationer I.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter samt godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer del 1.
Kod: 0312. Benämning: Laborationer II.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter samt godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer del 2.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDI601, EDT603

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se
Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/stefann/Digsys/